tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu 20.9.2019

REKISTERIN NIMI

Bodö Båtvarv / JLE Service henkilötietokanta

REKISTERIN PITÄJÄ

Tmi Bodö Båtvarv / Tmi JLE Service
Kalkkirannan tie 556

01180 Kalkkiranta

REKSITERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jan Bergström
+358 44 2628759
jan.bergstrom@rmb.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi ja markkinointi. Asiakkaan ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
  • Tapahtumatietoja
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot www-lomakkeiden, sähköpostin, puhelimen , sosialisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Seasong Travels Oy:n valtuuttamat henkilöt. Tiedot kerätään järjestelmiin joihin vaaditaan asianmukaiset kätyttäjätunnukset ja salasanat. Manualinen ainesito silytetään lainsäädännön edellytävällä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS TEIDON KORJAUKSESTA

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilö voi vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tuleee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja kuten suoramarkkinointi ja mielipidetutkimuksia varten. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle.